Contoh Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Panwaslu Kecamatan

Contoh Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Panwaslu Kecamatan
CONTOH DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN ……………………….

1. Nama : ……………………………………………….........

2. Jenis Kelamin : Laki –Laki / perempuan *)

3. Tempat Tgl. Lahir : ……………………………………………............

4. Pekerjaan / Jabatan : ……………………………………………............

5. Agama : ……………………………………………............

6. Alamat : ……………………………………………............

7. No. Telepon/WA : ……………………………………………............

8. Email : ……………………………………………............

9. Status Perkawinan : a. Belum /sudah/pernah kawin *)

: b. Nama istri/suami *) …………………….….

..................................................................

10. Riwayat Pendidikan : a. .............................................................

b. .............................................................

c. .............................................................

d. .............................................................

e. Dst

11. Pengalaman Pekerjaan : a. .............................................................

b. .............................................................

c. .............................................................

d. .............................................................

e. Dst

12. Pengalaman Kepemiluan : a. .............................................................

b. .............................................................

c. .............................................................

d. .............................................................

e. Dst

13. Pengalaman Organisasi : a. ............................................................

b. ............................................................

c. ............................................................

d. ............................................................

e. Dst

14. Penghargaan yang pernah 

diperoleh terkait 

kepemiluan (jika ada & 

disertai fotokopi bukti￾bukti)

: a. ............................................................

b. ............................................................

c. ............................................................

d. ............................................................

e. Dst

15. Karya tulis terkait dengan : a. ............................................................

16. kepemiluan (jika ada & 

disertai fotokopi bukti- bukti)

: b. ...........................................................

c. ...........................................................

d. ............................................................

e. Dst

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti 

pemenuhansyarat calonanggota Anggota Panwaslu Kecamatan ……………

………..........…,.........……………, 2022

Yang membuat pernyataan

…………………………………Catatan:

*) Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.

**)Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

Tags

Post a Comment